Terms of use | General terms | Privacy policy | Cookie policy
Last updated 2023-06-19

Användarvillkor

Mecenat AB, org.nr. 556317-4076, ("Mecenat", "vi", "oss" eller "vår") är innehavare av och driver denna sajt ("sajten").

1. Avtal

Åtkomst till och användning av sajten omfattas av samtliga tillämpliga lagar och regler samt dessa Användarvillkor.

När du använder sajten, samtycker du till dessa Användarvillkor som utgör ett juridiskt bindande avtal. Om du inte samtycker till dem, ber vi dig lämna sajten.

Dessa Användarvillkor kan ändras från tid till annan utan föregående meddelande. De senaste Användarvillkoren kommer att finnas publicerade på sajten. För att vara säker på att du känner till de användarvillkor som ger dig åtkomst till sajten bör du alltid gå igenom Användarvillkoren innan du använder sajten.

2. Immateriella rättigheter

Mecenat är innehavare och/eller behörig användare av all design, text, innehåll, information, urval och uppställning av innehåll, organisering, grafik, design, sammanställningar och annat som anknyter till denna sajt ("IPR"). Din användning av sajten ger dig ingen licens till eventuell IPR. Ingenting på denna sajt ska tolkas som beviljande av eventuell licens eller rättighet att använda någon IPR utan vårt eller utomstående rättighetsinnehavares skriftliga tillstånd.

3. Ansvarsbegränsning

VI FÖRSÖKER HÅLLA DENNA SAJT I DRIFT, VIRUSFRI OCH SÄKER, MEN DU ANVÄNDER SAJTEN PÅ EGEN RISK. VI TILLHANDAHÅLLER SAJTEN UTAN KOSTNAD, SOM DEN ÄR OCH TILLGÄNGLIG UTAN NÅGRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUDERANDE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH ICKE INTRÅNG. VI GARANTERAR INTE ATT DENNA SAJT ALLTID KOMMER ATT VARA SÄKER ELLER FELFRI ELLER ATT TJÄNSTERNA ALLTID KOMMER ATT FUNGERA UTAN AVBROTT, FÖRSENING ELLER BRISTER. MECENAT ANSVARAR INTE FÖR UTOMSTÅENDES HANDLINGAR, INNEHÅLL, INFORMATION ELLER UPPGIFTER OCH DU BEFRIAR OSS, VÅRA STYRELSELEDAMÖTER, BEFATTNINGSHAVARE, ANSTÄLLDA OCH OMBUD FRÅN EVENTUELLA KRAV OCH SKADESTÅND, KÄNDA OCH OKÄNDA SOM UPPSTÅR UR, ELLER PÅ NÅGOT SÄTT I ANSLUTNING TILL, KRAV DU KAN HA MOT SÅDAN UTOMSTÅENDE PART. MECENAT ANSVARAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÖR FÖRLUST ELLER SKADA INKLUDERANDE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL EVENTUELL OLYCKSFALLS-, FÖLJD-, DIREKT ELLER INDIREKT SKADA ELLER FÖRLUST AV DATA SOM UPPSTÅR UR ELLER I ANSLUTNING TILL DIN ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DENNA SAJT. MECENATS SAMMANLAGDA ANSVAR SKA UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER BEGRÄNSAS TILL ETT HUNDRA (100) EURO. GÄLLANDE LAGSTIFTNING KANSKE INTE TILLÅTER BEGRÄNSNINGEN ELLER UTESLUTANDET AV ANSVAR ELLER OLYCKSFALLS- ELLER FÖLJDSKADOR, I VILKET FALLBEGRÄNSNINGEN ELLER UTESLUTANDET OVAN KANSKE INTE GÄLLER DIG. I SÅDANT FALL SKA MECENATS ANSVAR VARA BEGRÄNSAT SÅ LÅNGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING TILLÅTER.

4. Personuppgifter

När du accepterar dessa Användarvillkor, bekräftar du att du har läst igenom och förstått villkoren i vår Personuppgiftspolicy och att du samtycker till den.

Med undantag för personuppgifter, behandlas alla meddelanden eller allt material du publicerar eller överför till oss via Internet som icke-konfidentiellt och generiskt. Vid överföring av personuppgifter till oss, ger du oss uttryckligen tillstånd att sprida och/eller använda sådana uppgifter för alla lagliga ändamål i enlighet med vår Personuppgiftspolicy.

Oaktat det ovannämnda, kommer alla personuppgifter som lämnas till oss på grund av denna sajt att behandlas i enlighet med vår Personuppgiftspolicy.

5. Tvistelösning

Detta Avtal, och eventuell utomobligatorisk förpliktelse som uppstår ur eller i anslutning därtill, ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt, dock med undantag för sådana internationellt privaträttsliga bestämmelser som medför tillämpning av rätten i någon annan jurisdiktion.

Tvist i anledning av dessa Användarvillkor ska avgöras av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.

Mecenats allmänna villkor

Mecenat Aktiebolag, org. nr 556317-4076, ("Mecenat", "vi", "oss" eller "vår") har ett stort antal samarbetspartners som tillhandahåller olika varor och tjänster. Vi förser våra medlemmar med attraktiva rabatter och erbjudanden från våra samarbetspartners. När Du ansöker om medlemskap och accepterar dessa Allmänna Villkor ("Allmänna Villkor") kommer Du att kunna dra nytta av våra Tjänster.

Mecenat tillhandahåller sina Tjänster genom olika webbaserade lösningar (både egna och samarbetspartners sajter och mobilapp(ar) och annan tillgänglig teknologi). Tjänsterna och Ditt Medlemskap regleras av dessa Allmänna Villkor.

Om Du inte accepterar dessa Allmänna Villkor får Du inte använda Tjänsterna.

1. Definitioner

I dessa Allmänna Villkor ska följande uttryck ha den innebörd som anges nedan.

"Medlemskap" avser det medlemskap Du behöver aktivera för att använda våra Tjänster.

"Tjänster" avser alla tjänster som vi erbjuder våra medlemmar, inkluderande men inte begränsat till, riktade meddelanden, erbjudanden om rabatter från våra samarbetspartners, möjlighet att vidarebefordra meddelanden till och få meddelanden från andra medlemmar och när tjänster från tid till annan ändras.

"Du", "Ditt" och "Din" refererar till den person som använder Tjänsterna och som accepterar dessa Allmänna Villkor.

”Villkor” refererar till samtliga villkorsavsnitt i detta dokument, d.v.s. Mecenats allmänna villkor, Personuppgiftspolicy samt Cookie policy.

Andra ord och uttryck som skrivs med inledande versal har i dessa Allmänna Villkor den betydelse som anges på andra ställen i dessa Allmänna Villkor.

2. Aktivering av Medlemskap

Du kan bara använda våra Tjänster om Du aktiverat Ditt Medlemskap. De Tjänster som Du kan dra nytta av genom Medlemskapet kan förändras och varierar också bl.a. beroende på om du är student, tidigare varit student eller om medlemskapet omfattar andra av Mecenats medlemsklubbar.

För studenter omfattar Medlemskapet din studietid samt tiden därefter som Mecenat Alumn till dess Du själv väljer att säga upp medlemskapet.

Ditt medlemskap och därmed också dessa Villkor, kan också omfatta andra verksamheter helägda av Mecenat eller inom Mecenats koncernförhållanden.

För att aktivera Ditt Medlemskap, måste Du vara berättigad till våra Tjänster och ha fyllt sexton (16) år.

3. Integritet

Vänligen notera att Du också behöver lämna vissa person- och kontaktuppgifter för att kunna använda Tjänsterna. Mecenat tar dataskydd på mycket stort allvar och är måna om Din integritet. Behandlingen av Dina personuppgifter regleras därför av Mecenats vid var tid gällande personuppgiftspolicy som utgör del av dessa Allmänna Villkor.
Mecenats Personuppgiftspolicy

4. Dina åtaganden

Vi vill att våra Tjänster ska vara av högsta kvalitet och till bäst nytta för våra medlemmar; därför behöver vi Din hjälp. Det inkluderar följande försäkringar och åtaganden från Dig:

 1. Du försäkrar att Du är berättigad till att använda våra Tjänster.
 2. Du försäkrar att Du inte kommer störa, ändra eller på annat sätt hindra Mecenats aktiviteter.
 3. Du försäkrar att de uppgifter Du lämnat Mecenat inte innehåller felaktig information och att du fortlöpande ser till att informationen hålls uppdaterad.
 4. Du kommer inte lämna ut Ditt lösenord, låta någon annan få tillgång till Ditt konto, eller göra något annat som kan äventyra Ditt kontos säkerhet.
 5. Du bekräftar och accepterar att alla immateriella rättigheter för Tjänsterna tillhör Mecenat.
 6. Du kommer att iaktta alla tillämpliga lagar när Du använder Tjänsterna.
 7. Vi tillhandahåller våra Tjänster till Dig utan kostnad. Du bekräftar dock att Du ansvarar för eventuella kostnader eller avgifter Du kan ådra Dig genom att använda våra Tjänster t.ex. tillämpliga dataavgifter genom Din operatör när Du använder Tjänster via Din tekniska utrustning.
 8. Du kommer att acceptera eventuella särskilda villkor kopplade till enskilda erbjudanden.

5. Tjänsternas innehåll

Vissa Tjänster stöds av reklamintäkter och kan visa annonser och erbjudanden och Du samtycker till att vi får placera sådana annonser och erbjudanden i Tjänsterna. Typen, placeringen och omfattningen av sådana annonser och erbjudanden kan ändras utan föregående meddelande till Dig.

Du samtycker till att vi skickar ut (och att Du mottar) reklam, erbjudanden och annan information om Mecenat och Tjänsterna, varor och tjänster från Mecenats samarbetspartners och information om Mecenats samarbetspartners via post, e-post, mobiltelefoni, Mecenats och dess samarbetspartners mobilappar och annan tillgänglig teknologi.

Du är medveten om att den information vi tillhandahåller, inklusive innehåll i eventuella Tjänster, kan var helt eller delvis felaktig eller inkorrekt och att Du själv ansvarar för Din användning av den information vi tillhandahåller.

6. Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst i tiden ändra dessa Allmänna Villkor inkluderande Personuppgiftspolicyn och Cookiepolicyn. För att Du ska kunna ta ställning till de ändrade villkoren innan Du fortsätter att använda Tjänsterna, kommer vi att meddela Dig genom att skicka meddelande genom Tjänsterna och/eller skicka Dig ett e-postmeddelande.

Om Du inte accepterar de nya villkoren står det Dig fritt att avvisa dem. Tyvärr kommer Du så fall inte längre kunna ha åtkomst till eller använda våra Tjänster. Om Du på något sätt använder våra Tjänster efter ändring av de Villkoren, lämnar Du Ditt samtycke till den nya versionen.

Ändringar i Cookiepolicyn avseende vilka cookies som används samt utgångstiden för dessa (se Cookiepolicyn, 2. Cookies på vår sajt) kan dock göras löpande utan föregående information.

7. Uppsägning

Du eller Mecenat kan när som helst säga upp Tjänsterna med omedelbar verkan.

Om Du vill säga upp Tjänsterna kan Du helt enkelt meddela oss genom att skicka oss e-post eller använda de kontaktuppgifter som anges nedan under punkt 11. Om vi vill säga upp ditt Medlemskap kommer vi antingen att meddela Dig via e-post eller vanlig post.

8. Skadelöshetsåtagande och Ansvarsbegränsning

Om någon inleder ett krav eller tvist mot oss i anslutning till Din användning av Tjänsterna för illegala aktiviteter eller andra aktiviteter av Dig, ska Du hålla oss skadeslösa från och mot alla skador, förluster och utgifter av vart slag, inkluderande rimliga advokatkostnader, avseende sådant krav.

VI FÖRSÖKER HÅLLA TJÄNSTERNA I DRIFT, VIRUSFRIA OCH SÄKRA, MEN DU ANVÄNDER TJÄNSTERNA PÅ EGEN RISK. VI TILLHANDAHÅLLER TJÄNSTERNA UTAN KOSTNAD, SOM DE ÄR OCH TILLGÄNGLIGA UTAN NÅGRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUDERANDE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH ICKE INTRÅNG. VI GARANTERAR INTE ATT DESSA TJÄNSTERALLTID KOMMER ATT VARA SÄKRA ELLER FELFRIA ELLER ATT DE ALLTID KOMMER ATT FUNGERA UTAN AVBROTT, FÖRSENING ELLER BRISTER. MECENAT ANSVARAR INTE FÖR UTOMSTÅENDES HANDLINGAR, INNEHÅLL, INFORMATION ELLER UPPGIFTER OCH DU BEFRIAR OSS, VÅRA STYRELSELEDAMÖTER, BEFATTNINGSHAVARE, ANSTÄLLDA OCH OMBUD FRÅN EVENTUELLA KRAV OCH SKADESTÅND, KÄNDA OCH OKÄNDA SOM UPPSTÅR UR, ELLER PÅ NÅGOT SÄTT I ANSLUTNING TILL KRAV DU KAN HA MOT SÅDAN UTOMSTÅENDE PART.

Mecenat ansvarar under inga omständigheter för förlust eller skada inkluderande men inte begränsat till eventuell olycksfall-, följd-, direkt eller indirekt skada eller förlust av data som uppstår ur eller i anslutning till din användning eller oförmåga att använda tjänsterna. Mecenats sammanlagda ansvar ska under alla omständigheter begränsas till ett hundra (100) euro. Gällande lagstiftning kanske inte tillåter begränsningen eller uteslutandet av ansvar eller olycksfalls- eller följdskador, i vilket fall begränsningen eller uteslutandet ovan kanske inte gäller dig. I sådant fall ska Mecenats ansvar vara begränsat så långt gällande lagstiftning tillåter.

Ändringar i Cookiepolicyn avseende vilka cookies som används samt utgångstiden för dessa (se Cookiepolicyn, 2. Cookies på vår sajt) kan dock göras löpande utan föregående information.

9. Tvistelösning

Dessa Allmänna Villkor, och eventuell utomobligatorisk förpliktelse som uppstår ur eller i anslutning till dem, ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt, dock med undantag för sådana internationellt privaträttsliga bestämmelser som medför tillämpning av rätten i någon annan jurisdiktion.

Tvist i anledning av dessa Villkor ska avgöras av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.

10. Övriga bestämmelser

Dessa Allmänna Villkor, inkluderande Personuppgiftspolicyn och Cookiepolicyn, utgör hela avtalet mellan Dig och Mecenat med anledning av Tjänsterna och Medlemskapet.

Mecenat har rätt att när som helt, utan att inhämta föregående godkännande, ändra design, drift och utförande av Tjänsterna.

Om någon del av dessa Villkor anses vara ogiltig eller icke-verkställbar på grund av tillämplig tvingande lag, ska återstoden gälla med full kraft och effekt.

Eventuell befrielse från dessa Villkor ska vara skriftlig och vederbörligen undertecknad av Mecenat. Om vi inte verkställer någon bestämmelse av dessa Villkor, ska det inte anses utgöra befrielse.

Du får inte överlåta några av Dina rättigheter eller skyldigheter under dessa Villkor till utomstående utan vårt medgivande.

Vi får fritt överlåta alla våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor i samband med fusion, förvärv, eller försäljning av tillgångar, eller enligt lag eller på annat sätt.

Ingenting i dessa Villkor ska hindra oss från att följa gällande lag.

Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats Dig.

11. Kontakta Mecenat

Mecenat Aktiebolag är personuppgiftsansvarig för Din information. Mecenat är alltid mån om att höra Din åsikt om våra Tjänster och Du är välkommen att kontakta oss via post eller e-post på:

Mecenat Aktiebolag
Box 11215
404 25 Göteborg

legal@mecenat.com

Mecenats Personuppgiftspolicy

1. Inledning

Mecenat Aktiebolag med org. nr 556317-4076 ("Mecenat") har som mål att erbjuda sina medlemmar attraktiva rabatter och erbjudanden från sina samarbetspartners. Mecenat är ansvariga såsom personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Alla referenser i denna personuppgiftspolicy till "vi", "oss" och "vår" ska anses utgöra en referens till Mecenat.

Vi respekterar din integritet och värnar om att skydda dina personuppgifter. Denna personuppgiftspolicy beskriver bl.a. för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, med vem vi delar dem och vilka rättigheter du har i förhållande till dina personuppgifter.

2. Personuppgiftspolicyns omfattning

Denna personuppgiftspolicy omfattar Mecenats behandling av sina medlemmars personuppgifter. Mecenats medlemmar är de som har aktiverat ett användarkonto genom någon av Mecenats sajter eller mobilapp.

3. Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi och för vilket ändamål och på vilken rättslig grund baserar vi vår behandling personuppgifterna?

Samtliga de kategorier av personuppgifter som Mecenat behandlar framgår av tabellen nedan.

Även de ändamål som Mecenat behandlar dina personuppgifter för anges nedan. För varje ändamål baserar Mecenat sin behandling på en rättslig grund. En rättslig grund kan t.ex. vara (i) ditt samtycke till den specifika behandlingen, (ii) att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal där du är avtalspart eller (iii) genom intresseavvägning där Mecenat eller en tredje part har ett berättigat intresse som väger tyngre än ditt intresse av att dina personuppgifter inte ska behandlas. Under respektive ändamål framgår den rättsliga grund som Mecenat baserar sin behandling på.

Om ditt samtycke utgör den rättsliga grunden för något av ändamålen nedan kommer vi inte att behandla dina uppgifter för det specifika ändamålet utan att först ha inhämtat ditt samtycke. Du har även rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke genom att ändra inställningar under "Min profil". Notera att ett återkallat samtycke inte påverkar lagligheten av den behandling som redan har skett baserat på det tidigare lämnade samtycket innan detta återkallades.

Hur länge vi behöver lagra dina personuppgifter som behandlas för respektive ändamål framgår av tabellen nedan. Om det förekommer automatiserat beslutsfattande (inbegripet profilering) för att fullgöra något av ändamålen kommer även information om detta att anges i samband med att behandlingen av dina personuppgifter beskrivs i tabellen nedan.

1.

Ändamål

Verifiera din behörighet att ta del av rabatter och erbjudanden.

Behandling som utförs

 • Tillhandahålla dig vårt medlemskort (Mecenatkortet) som intyg på din behörighet att ta del av våra erbjudanden.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn.
 • Personnummer.
 • Studierelaterad information.
 • Medlemsinformation (vilken medlemsklubb du tillhör).
 • Kontaktuppgifter (postadress, e-postadress, mobilnummer)

Laglig grund: Intresseavvägning.

Mecenat har ett berättigat intresse av att identifiera vilka som har rätt att ta del av Mecenats tjänster och tillhandahålla dig vårt medlemskort (Mecenatkortet).

Lagringsperiod: Så länge du har möjlighet att aktivera ditt medlemskap.

 

2.

Ändamål

Verifiera din behörighet att ta del av rabatter och erbjudanden.

Behandling som utförs

 • Registerhållning av ditt medlemskap.
 • Dela information med våra samarbetspartners om att du är berättigad till en viss rabatt eller visst erbjudande.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn.
 • Personnummer.
 • Kontaktuppgifter.
 • Studierelaterad information.
 • Medlemsinformation.

Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap.

Denna behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt det avtal som vi ingått med dig i samband med att du registrerar dig som medlem. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi måste därför neka dig medlemskap.

Lagringsperiod: Under den tid du har ett aktivt medlemskap och två år därefter.

 

3.

Ändamål

Erbjuda, tillhandahålla och administrera medlemskap.

Behandling som utförs

 • Använda de personuppgifter som samlas in för att skapa och administrera din medlemssida som gör det möjligt för dig att ta del av Mecenats tjänster.
 • Verifiera användare vid inloggning.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn.
 • Personnummer.
 • Användaruppgifter för ditt medlemskonto.
 • Kontaktuppgifter (mobilnummer).
 • Studentrelaterad information (studieort, vid vilken utbildning du studerar/studerade, studieomfattning och år utbildningen beräknas avslutas/avslutades).

Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap och intresseavvägning.

Denna behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt det avtal som vi ingått med dig i samband med att du väljer att bli medlem.

Mecenat har ett berättigat intresse av att kunna tillhandahålla och administrera sina medlemmars medlemskap i syfte att kunna tillhandahålla sina tjänster.

Lagringsperiod: Under den tid du har ett aktivt medlemskap och två år därefter.

 

4.

Ändamål

Hantera kundserviceärenden.

Behandling som utförs

 • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice via befintliga kanaler.
 • Identifiering av dig när du kontaktar vår kundtjänst.
 • Utredning av klagomål och supportärenden (inklusive teknisk support).
 • Utredningar av och support (inklusive kommunikation med berörd samarbetspartspartner) vid klagomål som är kopplade till användandet av Mecenats tjänster hos samarbetspartners, t.ex. när vi hjälper dig att lösa ett problem som uppstått i samband med ett köp hos en samarbetspartner där du har använt Mecenatrabatt.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn.
 • Personnummer.
 • Användaruppgifter för ditt medlemskonto.
 • Kontaktuppgifter.
 • Din korrespondens med vår kundtjänst.
 • Köphistorik (information om köp som du har genomfört med rabatter eller erbjudanden som Mecenat har förmedlat).

Laglig grund: Intresseavvägning.

Mecenat har ett berättigat intresse av att hantera kundserviceärenden genom att bemöta och utreda medlemmarnas frågor och synpunkter.

Lagringsperiod: Under den tid du har ett aktivt medlemskap.

 

5.

Ändamål

Förbättra våra tjänster.

Behandling som utförs

 • Ta fram och analysera resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar.
 • Sammanställa statistik av användandet av våra tjänster utifrån de personuppgifter som samlas in för ändamålet.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn.
 • Personnummer.
 • Kontaktuppgifter.
 • De svar som du tillhandahåller på kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar.
 • Köphistorik (information om hur och vid vilka köp hos våra samarbetspartners du har använt Mecenats rabattkoder eller erbjudanden).
 • Beteendemönster (information om vilken typ av rabatter och information som du har sökt efter och/eller relaterade länkar som du har klickat dig vidare från på våra sajter, i vår mobilapp och i e-postutskick).
 • Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (IP-adress, operativsystem och plattform).

Laglig grund: Intresseavvägning.

Mecenat har ett berättigat intresse av att utvärdera sina tjänster i syfte att kunna förbättra de tjänster som Mecenat levererar till sina medlemmar.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om två år därefter.

 

6.

Ändamål

Kommunikation med dig.

Behandling som utförs

 • Kommunicera medlemsrelaterad information med dig.
 • Informera dig om tävlingar och ta emot ditt tävlingsdeltagande.
 • Skicka pushnotiser från vår mobilapp med information.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn.
 • Personnummer.
 • Medlemsinformation.
 • Kontaktinformation.
 • Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (operativsystem, plattform och mobiloperatör)

Laglig grund: Intresseavvägning.

Mecenat har ett berättigat intresse av att kunna kommunicera sina tjänster och medlemsrelaterad information medlemskap i syfte att kunna tillhandahålla sina tjänster.

Lagringsperiod: Under den tid du har ett aktivt medlemskap och två år därefter.

 

7.

Ändamål

Säkerhetsändamål

Behandling som utförs

 • Kontrollera Ditt medlemskap och Dina aktiviteter.
 • Undersöka misstänkta aktiviteter eller överträdelser av våra villkor och policys.
 • Tillhandahålla ansvarig myndighet med information vid misstanke om brott.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn.
 • Personnummer.
 • Användaruppgifter för ditt medlemskonto.
 • Kontaktinformation.
 • Köphistorik (information om hur och vid vilka köp hos våra samarbetspartners du har använt Mecenats rabattkoder eller erbjudanden).

Laglig grund: Intresseavvägning.

Mecenat har ett berättigat intresse av att främja säkerhet och trygghet för och vid användandet av våra tjänster.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid tre år därefter.

 

8.

Ändamål

Anpassade erbjudanden och utskick baserat på användargrupp du tillhör (s.k. profilering).

Behandling som utförs

 • Skapa riktade erbjudanden och rabatter, anpassade produktrekommendationer och inspirationsutskick.
 • Analyserar den information som vi samlar in för ändamålet för att kategorisera dig i en passande målgrupp som ligger till grund för riktade erbjudanden och rabatter samt övrig anpassad kommunikation.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn.
 • Personnummer.
 • Kön.
 • Kontaktinformation.
 • Köphistorik
 • Studentinformation (ort och lärosäte).
 • Medlemsinformation.

Laglig grund: Intresseavvägning.

Mecenat har ett berättigat intresse av att kunna tillhandhålla sina tjänster till sina medlemmar.

Lagringsperiod: Under den tid du har ett aktivt medlemskap och två år därefter.

 

9.

Ändamål

Anpassa erbjudanden och utskick till dig personligen (s.k. profilering).

Behandling som utförs

 • Analyserar den information som vi samlar in för ändamålet för att skapa en individanpassad profil om dig som ligger till grund för dina personliga erbjudanden och rabatter, anpassade produktrekommendationer och inspirationsutskick.
 • Analysera dina favoritrabatter och/eller favoritkategorier.
 • Inhämtande och analyserande av information om vilken mobiltelefonoperatör du använder.

Kategorier av personuppgifter

 • Personnummer.
 • Kön.
 • Kontaktinformation.
 • Abonnemangsinformation (information om vilken mobiloperatör du använder).
 • Studentrelaterad information (studieort, lärosäte, vid vilken utbildning du studerar/studerade, studieomfattning, studietakt, studietid, år utbildningen beräknas avslutas/avslutades).
 • Köphistorik (information om köp som du har genomfört med rabatter eller erbjudanden som Mecenat har förmedlat).
 • Beteendemönster (information om vilken typ av rabatter och information som du har sökt efter och/eller relaterade länkar som du har klickat dig vidare från på våra sajter, i vår mobilapp och i e-postutskick).
 • Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (IP-adress, operativsystem och plattform).

Laglig grund: Samtycke.

Vi kommer be dig om att lämna ditt samtycke för att utföra behandlingen för ovan ändamål. Att lämna samtycke är helt frivilligt men det är nödvändigt för att vi ska kunna rikta anpassade erbjudanden samt förslag och information till dig personligt. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke utan att behöva ange någon anledning. Vi kommer inte genomföra någon behandling av dina personuppgifter för detta ändamål utan att du första har lämnat ditt frivilliga samtycke.

Lagringsperiod: Under den tid du har ett aktivt medlemskap och två år därefter.

 

10.

Ändamål

Anpassade jobb och jobbrelaterade tjänster.

Behandling som utförs

 • Att genom Mecenat Karriär anpassa och marknadsföra jobb och jobbrelaterade tjänster.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn.
 • Studentinformation.
 • Personnummer.
 • Kontaktinformation.
 • Medlemsinformation.

Laglig grund: Intresseavvägning.

Mecenat har ett berättigat intresse av att kunna tillhandahålla dessa tjänster från Mecenat Jobb till sina medlemmar.

Lagringsperiod: Under den tid du har ett aktivt medlemskap och två år därefter.

4. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter under den tid som är nödvändig för respektive ändamål och som framgår i tabellen ovan. Vi kan komma att spara uppgifterna under en längre tid än den som anges under respektive ändamål om de är nödvändiga för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

5. Samarbeten som rör dina personuppgifter

De uppgifter vi inhämtar från de som anges under punkten 6 nedan och den delning av dina personuppgifter med de parter som anges under punkten 8 sker endast i syfte att möjliggöra att du kan ta del av Mecenats tjänster på det sätt som framgår av redogörelsen ovan. Vi kommer aldrig att sälja eller dela dina uppgifter eller inhämta uppgifter för något annat syfte eller i någon omfattning som inte kan motiveras av denna anledning.

6. Varifrån inhämtar vi dina personuppgifter?

Mecenat samlar in personuppgifter direkt från dig genom dina besök på våra sajter och i vår mobilapp, när du registrerar dig som medlem. Dina personuppgifter kommer också att samlas in om du kontaktar vår kundsupport genom post, e-post, vår chattfunktion eller genom våra sociala medier.

Mecenat inhämtar även personuppgifter från följande källor:

 1. Din studentkår.
 2. Det lärosäte du studerar/studerade vid.
 3. Centrala studiestödsnämnden (CSN).
 4. Myndigheten för yrkeshögskolan.
 5. Statens personadressregister (SPAR).
 6. Post- och telestyrelsen.
 7. Våra samarbetspartners (de företag som du kan få rabatter och erbjudanden från genom Mecenats tjänster).
 8. Förmedlare av våra samarbetspartners (tjänsteleverantör som agerar som en mellanhand mellan oss och våra samarbetspartners).

7. Vad händer om du inte tillhandahåller oss dina personuppgifter?

En del av de personuppgifter som du tillhandahåller oss är nödvändiga för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden enligt det avtal som vi ingår i samband med att du aktiverar ditt användarkonto. Ett exempel på detta är att vi inte kan aktivera ditt användarkonto om du inte lämnar information om din e-postadress. Om du väljer att inte lämna sådana personuppgifter som vi inhämtar från dig och som är nödvändiga för oss kan vi inte leverera våra tjänster till dig. Vilka uppgifter som är nödvändiga att lämna till oss för att du ska kunna använda våra tjänster kommer att framgå i samband med att vi frågar dig om dem.

8. Med vem delar vi dina personuppgifter?

För att fullgöra ändamålen som är angivna ovan, kommer Mecenat dela dina personuppgifter med följande mottagare.

 1. Underleverantör för produktion och leverans av Mecenatkortet.
 2. Våra samarbetspartners (de företag som du kan få rabatter och erbjudanden hos genom Mecenats tjänster).
 3. Förmedlare av samarbetsparters (tjänsteleverantör som agerar som en mellanhand mellan oss och våra samarbetspartners).
 4. Teknikleverantörer (leverantörer som lagrar dina uppgifter på uppdrag av oss och som tillhandahåller oss IT-support för våra sajter och vår mobilapp).
 5. Post- och telestyrelsen.
 6. Statens personadressregister (SPAR).

9. Kommer vi att överföra dina personuppgifter utanför EU/EES?

Det kan förekomma tillfällen då vissa uppgifter, som enligt GDPR klassas som personuppgifter, lagras utanför EU/EES. Känsliga personuppgifter kommer dock alltid att lagras inom EU/EES.

10. Automatiserat beslutsfattande

För att Mecenat ska kunna fullgöra ändamålet att erbjuda, tillhandahålla och administrera medlemskap kommer s.k. automatiserat beslutsfattande genomföras. I den automatiserade beslutsfattandeprocessen för studenter analyseras din studieomfattning för att avgöra om du är berättigad till studentrabatter som kräver en viss studieomfattning. Informationen om din studieomfattning inhämtas från Centrala studiestödsnämnden (CSN), ditt lärosäte eller din studentkår.

Den information om din studieomfattning som Mecenat inhämtar ligger till grund för det automatiserade beslutet som avgör om du är berättigad till en viss rabatt. Denna information är relevant för att vissa av våra samarbetspartners har bestämt att endast studenter eller, i vissa fall studenter som studerar i en viss omfattning, har rätt att ta del av deras rabatter. Beslutet kommer resultera i att din behörighet kommer att framgå av ditt Mecenatkort (både det fysiska kortet och det som du kan ladda ned från vår mobilapp) som du då kan använda som bevis för din eventuella behörighet.

Du har rätt till personlig kontakt med Mecenat vilket betyder att du kan kontakta oss genom kontaktuppgifterna i punkten 12 för att uttrycka din åsikt och bestrida beslutet.

11. Vilka rättigheter har du?

Nedan följer en sammanfattning av de rättigheter som du har enligt europeisk dataskyddslagstiftning. Det kostar dig inget att utöva dessa rättigheter och du kan utöva dem genom att kontakta oss (se kontaktinformation i slutet av denna personuppgiftspolicy).

Vänligen notera att Mecenat alltid kommer att göra en bedömning av en begäran om ett utöva en rättighet för att avgöra om begäran är befogad. Alla rättigheter som anges nedan är inte absoluta och undantag kan göras gällande.

Utöver de rättigheter som anges nedan, har du alltid rätt att ge in ett klagomål till en tillsynsmyndighet avseende Mecenats behandling av dina personuppgifter.

 1. Rätt till tillgång. Du är på begäran berättigad att få en kopia av dina personuppgifter som Mecenat behandlar och även att få kompletterande information avseende Mecenats behandling av dina personuppgifter.

 2. Rätt till rättning. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade och/eller kompletterade om de är felaktiga och/eller ofullständiga.

 3. Rätt till radering. Du har rätt att begära att Mecenat raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål i följande situationer.

  - personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in för eller på annat sätt behandlades;

  - du återkallar ditt samtycke till behandlingen och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen;

  - du gör en befogad invändning mot behandlingen av dina personuppgifter;

  - personuppgifterna har behandlats olagligt; eller

  - radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

 4. Rätt till begränsning av behandling. Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i följande situationer:

  - riktigheten av personuppgifterna är under utredning;

  - behandlingen är olaglig eller inte längre nödvändig för ändamålen med behandlingen men du motsätter dig radering av personuppgifter och begär istället begränsning av behandlingen;

  - Mecenat behöver inte längre personuppgifterna men du behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller

  - du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter och sådan invändning är under utredning.

 5. Rätt till dataportabilitet. Under vissa omständigheter har du rätt att motta de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit Mecenat för att överföra dessa till en annan tjänsteleverantör om behandling av personuppgifterna baseras på ditt samtycke eller fullgörandet av ett avtal.

 6. Generell rätt att invända. Du har en generell rätt att, när som helst, invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som baseras på Mecenats är berättigade intresse. Om du invänder måste vi visa att vi har tvingande berättigat skäl för sådan behandling eller att vi behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

 7. Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändamål. Om du gör detta kommer Mecenat inte att fortsätta att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål. Tänk på att du alltid har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för utskick och personliga erbjudanden. T.ex. kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen som sådan utan istället begränsa våra kommunikationskanaler genom att ändra inställningarna på "Min profil".

12. Hur kan du kontakta oss?

Mecenat är alltid mån om att höra Din åsikt om våra Tjänster och Du är välkommen att kontakta oss via post eller e-post på:

Mecenat Aktiebolag

Lindholmspiren 7
417 56 Göteborg

legal@mecenat.com