Har du Glömt lösenord eller behöver du Hjälp med inloggningen?

Allmänna villkor Mecenatkortet

Mecenat AB tillhandahåller tjänster till innehavare av Mecenatkortet (Medlem) som aktiverar sitt kort enligt dessa Allmänna Villkor.

Tjänsterna tillhandahålls på de villkor som anges i gällande Allmänna Villkor Mecenatkortet eller särskilda villkor för respektive tjänst. Tjänsterna inkluderar bl.a. att över fast och mobilt Internet prenumerera på riktade meddelanden, erbjudanden och annan information från Mecenatkortet (Prenumerationstjänsten), att utnyttja Mecenats mobila applikationer, samt att vidarebefordra meddelanden till andra medlemmar via Mecenatkortets tilläggstjänster (Tjänsterna).

Vissa Tjänster tillhandahålls via Mecenats webbplats ("Webbplatsen") och andra tjänster tillhandahålls som mobila applikationer (s.k. "appar"). Vad som sägs i dessa allmänna villkor om "Webbplatsen" ska i tillämpliga delar gälla även Mecenats appar.

1. DEFINITIONER

1.1 I det följande skall begrepp och termer ges betydelse enligt nedan:

a. "Mecenat AB" avser Mecenat AB org. nr 556317-4076, Box 11 215, 404 25 Göteborg,

b. "Mecenat ABs Webbplats" avser www.mecenat.se,

c. "Meddelande" avser reklam, erbjudande, meddelande eller annat informationsinnehåll som Mecenat skickar till Medlem inom ramen för Mecenatkort.

d. "Medlem" och "Medlemskap" avser person som aktiverat sina studentrabatter.

e. "Medlemsuppgifter" avser dels uppgifter rörande Medlem som Mecenat erhåller från tredje part, såsom CSN eller Medlems Studentkår, innefattande uppgifter om namn, adress och personnummer, dels samtliga uppgifter som Medlem lämnar till Mecenat AB inom ramen för www.mecenat.se

f. "Prenumerationstjänsten" avser tjänsten att över fast och mobilt Internet prenumerera på riktade meddelanden, erbjudanden och annan information från Mecenatkortet.

g. "Nyhetsbrev" avser prenumeration på Meddelanden genom Mecenatkortet

h. "Tjänsterna" avser de tjänster Mecenat AB tillhandahåller till Medlem.

2. ANSLUTNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MEDLEMSKAPET

2.1 Medlemskap erhåller den som

a. aktiverar sitt Mecenatkort,

b. godkänner dessa Allmänna Villkor,

c. har fyllt sexton (16) år, samt

d. lämnar de person-, kontakt- och övriga uppgifter som efterfrågas i samband med aktivering av Mecenatkortet.

2.2 Medlemskapet i Mecenatkortet är personligt och får inte överlåtas av Medlem till utomstående.

2.3 Vid lämnande av Medlemsuppgifter erhåller Medlemmen ett användar-ID och ett lösenord, som används för inloggning på Mecenatkortet och vid utnyttjande av Tjänsterna.

2.4 Mecenat AB förbehåller sig rätten att utföra en kreditprövning vid beslut om Medlemskap eller tillhandahållande av Tjänster.

3. SAMTYCKE TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

3.1 Genom godkännande av dessa Allmänna Villkor samtycker Medlemmen till behandling av personuppgifter enligt nedan. Medlemmens medgivande innefattar rätt för Mecenat AB att överföra Medlemsuppgifterna, och samköra med uppgifter i andra register, inom Mecenat-gruppen och Mecenats samarbetspartners där ändamålet är att tillhandahålla Medlem ytterligare tjänster, t.ex. riktade marknadsföringskampanjer.

3.2 Mecenat AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med Mecenatkortet. Här lämnas information om hur Mecenat AB behandlar personuppgifter som samlas in genom anmälan till Mecenatkortet samt Medlems användning av Tjänsterna. Ytterligare information finns i personuppgiftslagen (1998:204) som är tillämplig på registerföring, behandling och användning av Medlemsuppgifterna och vars syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Personuppgiftslagen innebär även att Medlem måste avge sitt samtycke till Mecenat ABs behandling av Medlemsuppgifterna.

3.3 Medlem har rätt att när som helst återkalla lämnat samtycke enligt ovan, helt eller delvis.

3.4 Mecenat AB behandlar Dina personuppgifter för att

a. fatta beslut om och administrera Medlemskapet,

b. tillhandahålla Tjänsterna,

c. marknadsföra egna och samarbetspartners varor och tjänster,

d. förmedla information om t.ex. Medlems resebokningar och andra beställningar, samt

e. förmedla annan information såsom information rörande Medlemskapet.

3.5 Vid Tjänster som använder sig av real-tidsbaserad kontroll över din position (d.v.s. vet var du befinner dig), exempelvis karttjänster såsom Google maps som tillhandahålls av tredje part, kan personuppgifter även användas till att lokalisera dig och spara uppgifter om din position.

3.6 Medlem har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Mecenat AB, få besked om vilka av Medlemmens personuppgifter som Mecenat AB behandlar och hur Mecenat AB behandlar dessa. Medlem har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om Medlemmens personuppgifter som Mecenat AB behandlar.

3.7 Vid behandlingen av Medlemsuppgifterna iakttar Mecenat AB största möjliga sekretess.

3.8 Registerföring, behandling och användning av Medlemsuppgifterna utförs enligt godtagbar teknisk säkerhetsstandard.

4. SAMTYCKE TILL MOTTAGANDE AV MEDDELANDEN

4.1 Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor samtycker Medlem till att Mecenat sänder ut reklammeddelanden, erbjudanden och annan information rörande egna och samarbetspartners varor och tjänster (Prenumerationstjänsten) till Medlemmen via post, e-post, mobiltelefoni, Mecenats mobila applikationer eller annan tillgänglig teknik.

4.2. Medlem har rätt att när som helst återkalla lämnat samtycke enligt ovan, helt eller delvis.

5. MEDLEMS ANSVAR OCH ÅTAGANDEN

5.1 Medlem åtar sig att inte använda programverktyg eller liknande som kan störa, ändra, eller på annat sätt försvåra Mecenat ABs verksamhet, inklusive skapandet av rutin som påverkar Mecenat ABs systemkapacitet.

5.2 Medlem är ansvarig för att lämnade Medlemsuppgifter inte innehåller oriktiga uppgifter.

5.3 Medlemmen ansvarar personligen för sitt användar-ID och lösenord till Mecenat ABs Webbplats och får följaktligen inte avslöja sitt användar-ID eller lösenord för utomstående, eller använda dessa annat än i enlighet med dessa Allmänna Villkor.

5.4 Medlemmen är införstådd med att Medlemskapet inte omfattar upplåtelse av det telenät som Medlemmen behöver för uppkoppling mot Mecenatkortet. Medlemskapet omfattar inte heller den utrustning som erfordras för att koppla upp sig mot Mecenat ABs Webbplats.

5.5 Inga immateriella rättigheter eller tekniska lösningar hänförliga till Meddelande eller till Mecenatkortet tillkommer Medlem. Mångfaldigande av Meddelande eller Meddelandes innehåll är således förbjudet.

6. ANSVARSBEGRÄNSNING

6.1 Medlem är införstådd med att Meddelande kan vara helt eller delvis felaktigt eller inkorrekt. Varje användning av information som ges i Meddelande sker därför helt på Medlems eget ansvar.

6.2 Medlem är införstådd med att Prenumerationstjänsten utförs av självständig teleoperatör och att Mecenat AB därför inte påtar sig något som helst ansvar, vare sig direkt eller indirekt, gentemot Medlem för eventuella tekniska fel inklusive men ej begränsat till brister i tillgängligheten eller att Meddelande av annan teknisk anledning inte når fram till Medlemmen.

6.3 Tekniska störningar orsakade av speciellt underhållsarbeten, vidareutveckling och/eller andra störningar kan begränsa och/eller tidvis förhindra möjligheterna för Medlem att använda Mecenat ABs Webbplats eller att data går förlorade. Mecenat AB ansvarar inte för tillgängligheten hos tjänsterna och kan inte garantera att tekniska störningar eller dataförluster inte förekommer. Mecenat AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra, inskränka eller avbryta omfattningen och funktionaliteten på Mecenats Webbplats.

6.4 Mecenat AB påtar sig inte något som helst ansvar för skada till följd av intrång i teleoperatörens eller Mecenat ABs system varigenom utomstående får tillgång till, ändrar eller tar bort Medlemsuppgifter eller annan för Prenumerationstjänsten väsentlig information, och ej heller för skada till följd av Medlems eller utomståendes otillbörliga användande av Medlems användar-ID eller lösenord.

6.5 Mecenat AB äger vid varje tillfälle rätt att vidta de åtgärder, inklusive att helt eller delvis ta bort Medlemsuppgifter, som Mecenat AB finner nödvändiga för att följa lagar och förordningar, för att upprätthålla god sed eller för att undvika anspråk av vad slag det vara må från utomstående part.

6.6. Vissa av Mecenats tjänster som tillhandahålls som mobila applikationer använder sig av real-tidsbaserad kontroll över din position (d.v.s. vet var du befinner dig), genom exempelvis karttjänster såsom Google maps som tillhandahålls av tredje part. Användningen av sådana tjänster sker helt på egen risk. Information om din position kan vara felaktig.

7. GILTIGHETSTID

7.1 Medlemskap gäller från det att förutsättningarna enligt dessa Allmänna Villkor bekräftats och Medlem en första gång loggat in med sitt användar-ID jämte lösenord på Mecenat ABs Webbplats.

7.2 Medlemskapet i Mecenatkortet kan vid varje tidpunkt sägas upp till upphörande med omedelbar verkan av Medlem eller av Mecenat AB.

7.3 Uppsägning av Medlemskap skall för att vara giltig ske skriftligen. Medlemskapet upphör att gälla från det att uppsägningen kommit motparten tillhanda.

8. COOKIES

8.1 Mecenat ABs Webbplats innehåller s.k. cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

8.2 På Mecenat ABs Webbplats används s.k. sessionscookies. Sessionscookies används för att hantera Medlems val på webbplatsen, exempelvis när Medlem väljer att köpa ett Värdebevis. Sessionscookies försvinner när Medlem stänger sin webbläsare medan vanliga cookies sparas en längre tid på Medlems dator. Om Medlem inte accepterar användning av cookies på Mecenat ABs Webbplats kan Medlem ändra sin webbläsares inställningar till att ej ta emot cookies. Mecenat AB hänvisar till respektive webbläsares tillverkare för närmare instruktioner. Observera att vissa av Mecenat ABs Webbplats funktioner inte kommer att fungera om cookies väljs bort.

9. ÖVRIGT

9.1 Mecenat AB äger rätt att vid varje tidpunkt och utan att i förväg inhämta Medlems godkännande ändra Tjänsternas utformning med avseende på tekniska specifikationer, system, öppettider m.m.

9.2 Mecenat AB äger rätt att uppdatera dessa Allmänna Villkoren genom att göra ändring eller tillägg som träder i kraft en månad efter att information lämnats till Medlem. Om ändringen eller tillägget skulle innebära en väsentlig nackdel för Medlem har Medlemmen rätt att säga upp avtalet. Sådan uppsägning måste vara skriftlig och Mecenat AB tillhanda senast vid de uppdaterade villkorens ikraftträdande. I annat fall anses Medlemmen ha accepterat de uppdaterade villkoren.

9.3 Dessa Allmänna Villkor utgör en fullständig reglering av samtliga frågor som villkoren behandlar. Övriga överenskommelser skall lämnas utan avseende, oavsett om de ingåtts senare eller tidigare, muntligt eller skriftligt.

9.4 Mecenat AB äger rätt att, helt eller delvis, överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor. Medlem äger ej överlåta sina rättigheter och skyldigheter.

9.5 Svensk rätt skall tillämpas på tvister i anledning av dessa Allmänna villkor. Tvister skall avgöras i svensk allmän domstol. Hänsyn skall inte tas till sådana svenska lagvalsregler som leder till att någon annan rätt än den svenska skall äga tillämpning.

10. TÄVLINGSREGLER

10.1 Vinnarna utses kort efter avslutad tävling.

10.2 Vinnarna kontaktas via e-post. Namn och lärosäte publiceras på hemsidan tillsammans med vinnarnas motiveringar/texter. Genom att delta i tävlingen godkänner man denna medverkan.

10.3 Mecenat AB ansvarar inte för några extra kostnader runt vinsten (om inte annat anges).

10.4 Mecenat AB förbehåller sig rätten att ändra tävlingen, regler och innehåll när som helst under tävlingsperioden.

10.5 Mecenat AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande telefon, e-mail eller brev.

10.6 Anställda på Mecenat AB eller familjemedlemmar till någon av dessa får inte delta i tävlingen.

10.7 Juryns beslut kan inte överklagas.

10.8 Vinster kan inte bytas mot kontanter, varor eller andra tjänster.

10.9 Resor, övernattning eller annan form av merkostnad som kan tillkomma vinnaren får de själva bekosta om inte annat uppges i tävlingstexten.

10.10 Eventuell vinstskatt betalas utav vinnaren.

10.11 Om Mecenat AB misstänker någon deltagare för fusk eller andra oegentligheter förbehåller vi oss rätten att utesluta personen i fråga från tävlingen utan vidare spisning.

11. STUDENTDEALEN

11.1 Tjänsten - StudentDealen

11.1.1 Mecenat AB tillhandahåller tjänsten "StudentDeal" till Medlem via Mecenat ABs Webbplats och genom samarbetspartners. Hur beställningen av StudentDealen går till framgår av Mecenat ABs Webbplats.

11.1.2 Mecenat AB erbjuder värdebevis ("Värdebeviset") till försäljning till Medlem. Det utfärdas ett överenskommet antal Värdebevis vilka överlåts från Mecenat ABs samarbetspartners till Mecenat och Värdebevisen löses in hos Mecenat ABs samarbetspartners i enlighet med vad som framgår av respektive "StudentDeal".

11.1.3 Mecenat tillhandahåller inte självt de varor/tjänster som Medlem kan köpa via Mecenat ABs Webbplats, utan möjliggör endast att Värdebeviset ger Medlem rätt att få tillgång till varan/tjänsten från Mecenat ABs samarbetspartners (det företag som anges på Värdebeviset som utfärdare). Värdebevisen avser antingen en konkret tjänst, en specifik vara eller ett bestämt tjänste- eller varuvärde. Samtliga varor och tjänster tillhandahålls i enlighet med dessa allmänna villkor och särskilt denna punkt 11.

11.1.4 StudentDealen kan endast utnyttjas i enlighet med de villkor som framgår av Mecenat ABs Webbplats för respektive StudentDeal. Varje Värdebevis kan bara utnyttjas en gång, eller vid nyttjande av en upplevelse eller en vara hos samarbetspartnern, såvida annat inte anges. Om Värdebeviset inte utnyttjats fullständigt förfaller de delar som inte utnyttjats och någon ersättning lämnas normalt inte för icke utnyttjade delar. StudentDealen kan inte heller kombineras med andra rabatter såvida inte detta uttryckligen anges.

11.2 Inlösen av Värdebeviset

11.2.1 Värdebeviset ger ingen rätt till nyttjande av tjänster eller köp av varor vid en bestämd tidpunkt såvida inte annat anges. Mecenat AB rekommenderar därför att tidpunkten för att utnyttja tjänsten överenskommes med respektive samarbetspartner. Särskilt angiven giltighetstid på Värdebeviset innebär att Värdebeviset endast kan inlösas hos samarbetspartnern inom denna giltighetstid.

11.2.2 Värdebevisen är försedda med unika koder och vid inlösen verifierar samarbetspartnern dess äkthet. Kopiering eller manipulering av Värdebevisen är inte tillåtet och Mecenat AB förbehåller sig rätten att vid misstanke om kopiering eller manipulering vidarebefordra de lagrade uppgifterna till respektive samarbetspartner och inleda rättsliga åtgärder.

11.2.3 Om en samarbetspartner inte löser in ett Värdebevis och Medlem inte får rimlig kompensation från samarbetspartnern för detta kan Medlem få ersättning från Mecenat AB med ett belopp som motsvarar det belopp som Medlem betalade för Värdebeviset.

11.3 Ansvarsbegränsning

11.3.1 Medlem är införstådd med att varan/tjänsten som erbjuds inom ramen för "StudentDealen" erbjuds av Mecenat ABs respektive samarbetspartner och att Mecenat AB därför inte ansvarar, vare sig direkt eller indirekt, gentemot Medlem för eventuella fel i varan/tjänsten eller att den inte motsvarade dina förväntningar, att Värdebeviset inte har lösts in av samarbetspartnern, samarbetspartners konkurs eller andra förhållanden som rör den tjänst eller vara som Värdebeviset avser eller ditt användande av Mecenat ABs Webbplats. Medlem ska rikta sina eventuella anspråk mot respektive samarbetspartner. Mecenat ersätter aldrig indirekta skador eller förluster.

11.3.2 Mecenat AB ansvarar inte för eventuella skriv- och/eller tryckfel på Mecenats Webbplats och har rätt att göra ändringar i det material och den information som finns där. Medlem ansvarar själv för den tekniska utrustning och mjukvara som krävs för nyttjande av Mecenats Webbplats, t.ex. åtkomst till internet, webbläsare, e-post m.m.

11.4 Betalning

11.4.1 Vid Medlems köp av en StudentDeal reserveras endast beloppet på Medlems betalkort (konto- eller kreditkort) fram till dess att tiden för StudentDealen gått ut. Om det minsta angivna deltagarantalet Medlemmar har köpt StudentDealen dras det reserverade beloppet från betalkortet och Medlem får per e-post information om hur Värdebeviset kan användas. Om inte det minsta deltagarantalet Medlemmar har uppnåtts när tidsperioden för StudentDealen har löpt ut frigörs det reserverade beloppet och inga pengar dras från Medlems betalkort.

11.4.2 Försäljningen av Värdebeviset kommer först till stånd om och när Mecenat AB lyckas registrera Medlems betalning. Skulle betalningen vid första försöket inte gå igenom av någon anledning (t.ex. eftersom det angivna betalkortet inte existerar, inte har täckning, betalkortet är felaktigt eller betalkortet har nått kreditgränsen) kommer försäljningen av Värdebeviset inte heller till stånd.

11.4.3 Vid Medlems betalning till Mecenat AB sker hanteringen av kortuppgifter av Mecenat ABs samarbetspartner PayEx. Mecenat behandlar därför inte Medlems kortuppgifter inom ramen för köpet.

11.5 Ångerrätt

Medlem har som konsument rätt att ångra sitt köp inom två veckor från att Medlem mottagit en bekräftelse på sitt köp enligt ovan. Detta kan göras skriftligen. Värdebeviset kommer då att inaktiveras. Medlem behöver inte ange något skäl för utnyttjande av ångerrätten. Medlem som utövat sin ångerrätt i tid och skickat tillbaka Värdebeviset återbetalas det belopp som Mecenat AB dragit för Värdebeviset inom 30 dagar från utgången av Värdebevisets giltighetstid. Värdebevis som har lösts in hos Mecenat ABs samarbetspartner kan inte ångras. Försök av Medlem att lösa in ett Värdebevis efter att ångerrätten har utnyttjas utgör en brottslig handling och Mecenat kommer att samarbeta med respektive samarbetspartner och/eller polis eller annan myndighet.

11.6 Reklamation

11.6.1 Skulle det uppstå något problem vid Mecenat ABs samarbetspartners inlösen av Värdebeviset uppstå något problem, kommer Mecenat AB att försöka finna en lösning. Skicka i sådana fall en reklamation via e-post till kundtjanst@mecenat.se eller kontakta oss per telefon 031 - 701 03 10.

11.6.2 Om Du inte är nöjd med Mecenat ABs hantering av ett reklamationsärende har Medlem även möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm.

12. MECENAT STUDENTBONUS

12.1 Tjänsten – StudentBonus

12.1.1 Mecenat AB tillhandahåller tjänsten "StudentBonus" till Medlem via Mecenat ABs Webbplats och ge-nom samarbetspartners. StudentBonus är ett bonusprogram där Medlem tjänar bonuspoäng på vissa inköp som Medlem gör. Bonuspoängen kan senare bytas mot varor eller tjänster på Mecenat ABs webbplats. Samtliga aktuella samarbetspartners erbjudanden som är bonusgrundande samt övriga villkor finns angivna på Mecenat ABs Webbplats.

12.1.2 Mecenat AB tillhandahåller inte självt de varor/tjänster som Medlem kan köpa och som ger StudentBonus. Varorna/tjänsterna tillhandahålls av Mecenat ABs samarbetspartners och Mecenat AB ansvarar inte i något fall för de avtal som Medlem ingår med Mecenat ABs samarbetspartner. När Medlem handlar varor/tjänster från en samarbetsparter till Mecenat AB ska Medlem alltid försäkra sig om att Medlem accepterar de regler, villkor och kostnader som gäller för avtalet med samarbetspartnern. För frågor gällande specifika erbjudanden och varor/tjänster hänvisas till respektive samarbetsparter. För frågor gällande bonuspoäng hänvisas till Mecenat.

12.2 Intjänade av bonuspoäng

12.2.1 Medlem tjänar bonuspoäng genom att köpa varor/tjänster som på Mecenat ABs Webbplats anges ge StudentBonus. En förutsättning för att Medlem ska tjäna bonuspoäng på sitt köp är att Medlem är inloggad på Mecenat ABs Webbplats och följer de länkar som anges där. Bonuspoäng kan endast intjänas på va-rans/tjänstens nettopris (inkl. moms). Tillkommande kostnader vid beställning såsom exempelvis frakt och övriga hanteringskostnader är inte bonusgrundande.

12.2.2 Antalet intjänande bonuspoäng för varje köp bestäms av respektive samarbetspartner och kan variera över tid och mellan olika varor/tjänster. Aktuella erbjudanden som är bonusgrundande framgår av Mecenat ABs Webbplats.

12.2.3 Bonuspoäng tilldelas Medlem först efter att Medlem har fullföljt de villkor för köp som respektive samarbetspartner till Mecenat AB ställer för den aktuella varan/tjänsten.

12.2.4 Mecenat AB kan när som helst återta bonuspoäng som felaktigt har registrerats på en Medlems konto.

12.2.5 All uträkning av poäng sker automatiskt efter att Mecenat AB har erhållit information från aktuell sam-arbetspartner. Mecenat AB ansvarar inte för bonuspoäng som inte godkänns av Mecenat ABs samarbetspartner eller för bonuspoäng som inte kan registreras på grund av spårningsfel eller andra tekniska fel.

12.2.6 Det är inte möjligt att efterregistrera bonuspoäng.

12.3 Använda intjänade bonuspoäng

12.3.1 Intjänade bonuspoäng kan bara användas på det sätt som från tid till annan framgår av Mecenat ABs Webbpplats, exempelvis genom uttag av varor/tjänster. För att utnyttja bonuspoäng krävs det i vissa fall att Medlem nått upp till ett bestämt antal bonuspoäng.

12.3.2 Medlem kan se sina bonuspoäng på sitt bonuskonto direkt efter köpet. Medlem kan använda sina bonuspoäng 21 dagar efter att de har registrerats på Medlems bonuskonto. Medlem kan se aktuellt bonuspoängsaldo genom att logga in på sin profilsida på Mecenat ABs Webbplats. Tiden det tar innan bonuspoäng registreras på Medlems bonuskonto varierar och är beroende av när Mecenat AB erhåller information om bonusgrundande köp från aktuell samarbetspartner.

12.3.3 Bonuspoäng kan inte användas i kombination med kontantbetalning, rabatterbjudanden, rabattkuponger eller andra specialerbjudanden såvida detta inte uttryckligen anges. Om en vara eller tjänst lämnas tillbaka till Mecenats samarbetspartner (t.ex. genom att Medlem ångrar sig) dras den registrerade bonuspoängen för köpet från Medlems bonuskonto.

12.3.4 Bonuspoäng som har intjänats av Medlem är personliga och kan inte kombineras med eller överföras till andra Medlemmars bonuskonton. Bonuspoäng får inte säljas, ärvas, överföras eller på annat sätt växla innehavare mot betalning. Intjänade bonuspoäng kan inte bytas mot kontanter.

12.4 Giltighetstid, begräsningar och uppsägning

12.4.1 Medlem kan endast utnyttja intjänande bonuspoäng så länge Medlem har ett giltigt Mecenatkort. Bonuspoäng som intjänas senare än 14 dagar innan Medlems Mecenatkort upphör att gälla kommer inte att kunna utnyttjas av Medlem. Upphör giltigheten av Medlems Mecenatkort förfaller intjänande bonuspoäng.

12.4.2 Intjänade bonuspoäng är giltiga under det kalenderår de intjänats och de två närmast efterföljande kalenderåren.

12.4.3 Mecenat AB har med en månads varsel rätt att upphöra tillhandahållandet av eller ersätta tjänsten StudentBonus. Mecenat AB har dock rätt att omedelbart upphöra med tjänsten StudentBonus utan föregående meddelande på grund av förändrad lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsåtgärd eller liknande. Om Mecenat AB upphör att tillhandahålla tjänsten StudentBonus kommer alla intjänande bonuspoäng automatiskt att förfalla utan någon kompensation till Medlem.

12.4.4 Om Medlem inte följer Mecenat ABs Allmänna Villkor har Mecenat AB rätt att omedelbart och utan förvarning stänga av Medlem från tjänsten StudentBonus. Om Medlem stängs av förlorar Medlem automatiskt alla sina intjänade bonuspoäng.

12.5 Ansvarsbegränsning

12.5.1 Medlem är införstådd med att varan/tjänsten som erbjuds inom ramen för StudentBonus erbjuds av Mecenat ABs respektive samarbetspartner och att Mecenat AB därför inte ansvarar, vare sig direkt eller indi-rekt, gentemot Medlem för eventuella fel i varan/tjänsten eller att den inte motsvarade Medlems förväntningar, samarbetspartners konkurs eller andra förhållanden som rör den vara/tjänst som samarbetspartnern tillhandahåller. Medlem ska rikta eventuella anspråk mot respektive samarbetspartner. Mecenat AB ersätter aldrig indirekta skador eller förluster.

12.5.2 Mecenat AB ansvarar inte för eventuella skriv- och/eller tryckfel på Mecenat ABs Webbplats och har rätt att göra ändringar i det material och den information som finns där. Medlem ansvarar själv för den tekniska utrustning och mjukvara som krävs för nyttjande av Mecenat ABs Webbplats, t.ex. åtkomst till internet, webbläsare, e-post m.m. Mecenat ansvarar inte för felregistreringar eller annan skada som uppstår genom tekniskt fel.

12.6 Övrigt

I övrigt gäller de villkor som gäller för Mecenat ABs övriga tjänster.

Copyright © 2014 Mecenat AB

Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. OK