Generelle Vilkår for Mecenat

Mecenat leverer tjenester til sine Medlemmer, som har aktiveret deres studietilbud ifølge disse Generelle Vilkår.

Tjenesterne leveres på de vilkår, som angives i den gældende Generelle Vilkår for Mecenat eller særlige vilkår for respektive tjenester. Tjenesterne inkluderer bl.a. at abonnere på målrettede meddelelser, tilbud og anden information fra Mecenat (Abonnementstjenesten) via internettet – både fast og mobilt - at udnytte Mecenats mobile applikationer samt at videresende meddelelser til andre medlemmer via Mecenats tillægstjenester (Tjenesterne).

Visse Tjenester leveres via Websiden og andre tjenester leveres som mobile applikationer (såkaldte "apps"). Indholdet i disse Generelle Vilkår vedrørende Websiden gælder også for Mecenats mobile applikationer.

1. DEFINITIONER

1.1 I nedenstående afsnit fastsættes betydningen for begreber og termer:

a. "Mecenat": Mecenat ApS, cvr. nr. 30541448, c/o BDO Havneholmen 29 1561 København V, eller andre selskaber indenfor Mecenat gruppen,

b. "Websiden": Mecenats webside www.mecenat.dk,

c. "Meddelelse": Reklamer, tilbud, meddelelser eller andet informationsindhold, som Mecenat udsender til sine Medlemmer.

d. "Medlem" og "Medlemskab": Personer, som har aktiveret sine studietilbud ved at oprette sig som brugere på Websiden.

e. "Medlemsoplysninger": Oplysninger, som Medlemmet indsender til Mecenat inden for rammerne af Medlemskabet og gennem Websiden, f.eks. navn, adresse, billede og personnummer.

f. "Abonnementstjenesten": Tjenesten, hvor medlemmet abonnerer på målrettede meddelelser, tilbud og anden information fra Mecenat via internet – både fast og mobilt.

g. "Nyhedsbrev": Abonnement på Meddelelser fra Mecenat.

h. "Tjenesterne/Tillægstjenster": De tjenester, som Mecenat leverer til Medlemmet.

2. TILMELDING OG FORUDSÆTNINGER FOR MEDLEMSKABET

2.1 Medlemskab gives til de personer, som

a. er aktive studerende

b. aktiverer deres studietilbud ved at oprette sig som bruger på www.mecenat.dk,

c. godkender disse Generelle Vilkår,

d. er fyldt seksten (16) år, samt

e. indsender de person-, kontakt- og øvrige oplysninger, som efterspørges i forbindelse med aktivering af studietilbud og brugeroprettelse på www.mecenat.dk.

 

2.2 Medlemskabet af Mecenat er strengt personligt og medlemmet må ikke overdrage medlemsfordele til andre personer.

2.3 I forbindelse med oprettelse af medlemskab hos Mecenat modtager Medlemmet en bruger-id og en adgangskode, som anvendes til at logge ind på Mecenats webside og i forbindelse med brug/udnyttelse af Tjenesterne.

3. SAMTYKKE TIL BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

3.1 Godkendelsen af disse Generelle Vilkår medfører at medlemmet giver sit samtykke til, at Mecenat kan behandle personlige oplysninger i overensstemmelse med nærværende vilkår. Medlemmets samtykke indebærer, at Mecenats kan overføre, og samkører, Medlemsoplysningerne med andre registre inden for Mecenat-gruppen og til Mecenats samarbejdspartnere, hvor formålet er at stille yderligere tjenester til rådighed til Medlemmet, f.eks. målrettede markedsføringskampagner.

3.2 Mecenat er ansvarlig for indsamling og behandling af personlige oplysninger i forbindelse med de tjenester, som Mecenat udbyder. Her gives information om hvordan Mecenat behandler personlige oplysninger, som indsamles ved tilmelding til Mecenat samt Medlemmets anvendelse af Tjenesterne. Mecenat behandler alle personoplysning i overensstemmelse med persondataloven.  

3.3 Medlemmet har ret til når som helst at tilbagekalde sit samtykke ifølge ovenstående, helt eller delvis.

3.4 Mecenat behandler medlemmernes personlige oplysninger med det formål at

a. træffe beslutninger om og administrere Medlemskabet,

b. stille tjenesterne til rådighed,

c. markedsføre egne og samarbejdspartneres varer og tjenester,

d. formidle information om f.eks. Medlemmets rejsebookninger og andre bestillinger, samt

e. formidle anden information såsom information vedrørende medlemskabet.

3.5 Ved tjenester, som anvender real-tidsbaseret kontrol over din position (dvs. programmet ved hvor du befinder dig), som f.eks. korttjenester såsom Google maps, som leveres af en tredjepart, kan de personlige oplysninger også anvendes til at lokalisere dig og gemme oplysninger om din position. For information om vilkår for anvendelse af disse tredjeparts tjenester henvises der til denne tredjepart.

3.6 Medlemmet har ret til at fremsætte en begæring om indsigt i den pågældendes oplysninger. Mecenat er forpligtet til at besvare en begæring om indsigt senest fire uger efter anmodningen. Hvis anmodningen ikke kan imødekommes inden for tidsfristen, skal medlemmet have en begrundelse for dette. Et medlem, som har fået indsigt i de oplysninger, som Mecenat behandler om vedkommende, kan tidligst få meddelelse seks måneder efter den seneste meddelelse. Medlemmet har ret til at begære, at fejlagtige eller forældede oplysninger vedrørende medlemmet rettes, blokeres eller slettes.

3.7 Ved behandlingen af Medlemsoplysningerne har Mecenat tavshedspligt i relation til de oplysninger, som de har modtaget fra den enkelte bruger. Det indebærer, at det kræver samtykke fra brugeren, hvis oplysninger offentliggøres eller videregives til andre formål end de, der følger af nærværende aftale.

3.8 Registerføring, behandling og anvendelse af Medlemsoplysningerne udføres under iagttagelse af de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

4. SAMTYKKE TIL MODTAGELSE AF MEDDELELSER

4.1 Ved at godkende disse Generelle Vilkår giver Medlemmet sit samtykke til, at Mecenat behandler Medlemsoplysningerne i henhold til ovenstående, samt at Mecenat udsender reklamemeddelelser, tilbud og anden information vedrørende egne og samarbejdspartneres varer og tjenester (Abonnementstjenesten) til Medlemmet via post, e-mail, mobiltelefoni, Mecenats mobile applikationer eller andre tilgængelige teknikker.

4.2. Medlemmet har ret til når som helst at tilbagekalde sit samtykke ifølge ovenstående, helt eller delvis.

5. MEDLEMMETS ANSVAR OG FORPLIGTELSER

5.1 Medlemmet er forpligtet til ikke at anvende programværktøj eller lignende, som kan forstyrre, ændre eller på anden måde besværliggøre Mecenats aktiviteter, inklusive oprettelse af rutiner, som påvirker Mecenats systemkapacitet.

5.2 Medlemmet er ansvarlig for at de indsendte Medlemsoplysninger ikke indeholder forkerte oplysninger.

5.3 Medlemmet er personligt ansvarlig for sin bruger-id og adgangskode til Websiden og må derfor ikke afsløre sin bruger-id og adgangskode til udenforstående, eller anvende disse i strid med disse Generelle Vilkår.

5.4 Ingen immaterielle rettigheder eller tekniske løsninger, som kan henføres til Meddelelsen eller til Tjenesterne, tilkommer Medlemmet. Mangfoldiggørelse af Meddelelsen eller Meddelelsens indhold er således forbudt.

6. ANSVARSBEGRÆNSNING

6.1 Mecenat tager forbehold for eventuelle trykfejl i den information, som udsendes til medlemmerne.

6.2 Medlemmet er indforstået med, at abonnementstjenesten udføres af en selvstændig teleoperatør og at Mecenat derfor ikke påtager sig noget som helst ansvar, hverken direkte eller indirekte, over for Medlemmet for eventuelle tekniske fejl, herunder, men ikke begrænset til, afbrydelser i tilgængeligheden eller at meddelelsen af en anden teknisk grund ikke når frem til Medlemmet.

6.3 Tekniske forstyrrelser forårsaget af særlige vedligeholdelsesarbejder, videreudvikling og/eller andre forstyrrelser kan begrænse og/eller periodevist hindre mulighederne for Medlemmet at anvende websiden eller at data mistes. Mecenat påtager sig intet ansvar for tilgængeligheden af tjenesterne og kan ikke garantere, at tekniske forstyrrelser eller tab af data ikke forekommer. Mecenat forbeholder sig retten til når som helst at ændre, indskrænke eller afbryde omfanget og funktionaliteten af websiden.

6.4 Mecenat påtager sig intet ansvar for skader opstået som følge af indtrængen i teleoperatørens eller Mecenats systemer, hvorved udenforstående får adgang til, ændrer eller fjerner medlemsoplysninger eller anden information, som er væsentlig for abonnementstjenesten, ej heller for skader opstået som følge af Medlemmets eller udenforstående personers utilbørlige anvendelse af Medlemmets bruger-id eller adgangskode.

6.5 Mecenat har i alle tilfælde ret at træffe de foranstaltninger, inklusive helt eller delvis at fjerne medlemsoplysninger, som Mecenat finder nødvendige for at følge loven og forordningerne, for at opretholde god skik eller for at undgå enhver form for krav fra udenforstående parter.

6.6. Visse af Mecenats tjenester, som leveres som mobile applikationer, anvender real-tidsbaseret kontrol over din position (dvs. programmet ved hvor du befinder dig), som f.eks. korttjenester såsom Google maps, som leveres af en tredjepart. Anvendelse af sådanne tjenester sker helt på egen risiko. Mecenat påtager sig intet ansvar for at information om en geografisk position er korrekt.

7. GYLDIGHEDSPERIODE

7.1 Medlemskabet gælder fra bekræftelsen af forudsætningerne ifølge disse Generelle Vilkår og Medlemmet har logget ind første gang med sin bruger-id samt adgangskode på websiden.

7.2 Medlemskabet af Mecenat kan på ethvert tidspunkt opsiges med omgående virkning af Medlemmet eller af Mecenat. Medlemsskabet opsiges automatisk, når medlemmet ikke længere opfylder kravene til medlemskab jf. punkt 2.

7.3 Opsigelse af Medlemskab skal være skriftlig for at være gyldig. Medlemskabets ophør gælder fra det øjeblik modparten modtager opsigelsen.

8. COOKIES

8.1 På Websiden anvendes såkaldte sessionscookies. Sessionscookies anvendes til at håndtere Medlemmets valg på websiden, som f.eks. når Medlemmet vælger at købe et Værdibevis. Sessionscookies forsvinder, når Medlemmet lukker sin webbrowser, hvorimod permanente cookies gemmes i en længere periode i Medlemmets computer. Ved godkendelsen af disse Generelle Vilkår accepterer Medlemmet, at Mecenat anvender sessionscookies. Hvis Medlemmet ikke accepterer anvendelsen af cookies på websiden, kan Medlemmet ændre indstillingerne for sin webbrowser til ikke at modtage cookies, se webbrowserens hjælpesider for yderligere oplysninger. Bemærk, at visse af Websidens funktioner ikke virker, hvis cookies fravælges.

9. ANDET

9.1 Mecenat har ret til på ethvert tidspunkt og uden godkendelse fra Medlemmet, at ændre Tjenesternes udformning med henblik på tekniske specifikationer, systemer, åbningstider mm.

9.2 Mecenat har ret til at opdatere disse Generelle Vilkår gennem udførelse af ændringer eller tillæg, som træder i kraft en måned efter at Medlemmet er blevet oplyst herom. Hvis Medlemmet ikke accepterer ændringerne eller tillægget, kan Medlemmet opsige aftalen i henhold til ovenstående punkt 7.2. Denne opsigelse skal være skriftlig og være Mecenat i hænde senest ved de opdaterede vilkårs ikrafttræden. I modsat fald anses Medlemmet for at have accepteret de opdaterede vilkår.

9.3 Disse Generelle Vilkår udgør en fuldstændig regulering af samtlige spørgsmål, som vilkårene behandler. Øvrige overenskomster skal afgives uanset om de indgås senere eller tidligere, mundtligt eller skriftligt.

9.4 Mecenat har ret til, helt eller delvis, at overdrage de rettigheder og forpligtelser som følger af disse Generelle Vilkår. Medlemmet har ikke ret til at overdrage de rettigheder og forpligtelser, som følger af de Generelle Vilkår.

9.5 En evt. strid om fortolkningen af de Generelle vilkår skal afgøres efter dansk rets almindelige regler og ved danske domstole. Der skal ikke tages hensyn til anden lovgivning, som indebærer, at danske regler ikke skal finde anvendelse.

10. KONKURRENCEREGLER

10.1 Vinderne vil blive udtrukket umiddelbart efter konkurrences slutdato.

10.2 Vinderne kontaktes via e-mail. Vindernes navn og studieretning offentliggøres påhjemmesiden sammen med dennes motivation/tekst. Ved at deltage i konkurrencensamtykker du til, at dit navn og studieretning offentliggøres, hvis du udtrækkes som vinder.

10.3 Mecenat ApS er ikke ansvarlig for eventuelle ekstra omkostninger ved vinderens præmie(medmindre andet er angivet).

10.4 Mecenat ApS forbeholder sig ret til at ændre konkurrencens vilkår og betingelser. Itilfælde af ændringer vil disse blive offentliggjort på www.mecenat.dk

10.5 Mecenat ApS er ikke ansvarlig for tekniske fejl som sker i forbindelse med anvendelse aftelefon, e-mail eller brev.

10.6 Ansatte hos Mecenat ApS eller familiemedlemmer til nogen af disse, kan ikke deltage ikonkurrencen.

10.7 Juryens afgørelse kan ikke ankes. Juryen består af Mecenat’s personale.

10.8 Præmier kan ikke ombyttes til kontanter, varer eller andre tjenesteydelser.

10.9 Rejser, overnatninger eller andre former for ekstra omkostninger, der måtte blivegældende for vinderene, er for vinderens egen regning, medmindre andet er angivet ikonkurrencen teksten.

10.10 Eventuel præmieafgift betales af vinderen

10.11 Hvis Mecenat ApS mistænker en eller flere deltagere for snyd eller andreuregelmæssigheder, forbeholder Mecenat ApS sig ret til at udelukke disse personer frakonkurrencen.

10.12 Konkurrencen er ikke købsbetinget.

10.13 Du kan kun deltage i konkurrencen én gang.

10.14 Information indsamlet om hvor deltagere ønsker studierabat, bruges af Mecenat tilat blive opmærksom på nye rabatgivende partnervirksomheder til Mecenat. Deltagerensinformation/ønsker vil ikke blive videregivet til tredjepart.

10.15 Mecenat forbeholder sig ret til at indgå aftaler med virksomheder, som er blevet foreslåetaf deltagere, der ikke har vundet en præmie i konkurrencen.

Copyright © 2014 Mecenat

Cookies hjælper os med at levere vores tjenester. Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies. OK